Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy
spacer doliną starej Koprzywianki operacja KOPRZYWIANKA Koprzywnickie Bziuki - wpis na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Dożynki Gminne Rowerowa Koprzywnica Grupa Historyczno-Ekspolracyjna Wisła Spacer trasami nordicowymi. Zespół Ludowy Powiślanie Zespół Pieśni i Tańca Mali Powiślanie Bziuki Bziuki Operacja Koprzywianka #3 Operacja Koprzywianka #3 Stroiki świąteczne Ferie dla najmłodszych Spektakl mikołajkowy świąteczne animacje Eliminacje gminne - Młodzież Zapobiega Pożarom

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Koprzywnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

Wyłączenia

 •  dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 •  treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej mozna używać standarowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Pitra
 • E-mail: kdk39@op.pl
 • Telefon: 15 847 63 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy
 • Adres: ul. Rynek 39
  27-660 Koprzywnica
 • E-mail: kdk39@op.pl
 • Telefon: 15 847 63 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Kultury i Sportu w Koprzywnicy przy ul. Rynek 39 jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Do wejścia do budynku prowadzą schody wyposażone w poręcz oraz podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózkach oraz dla osób z wózkami dziecięcymi. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest). Na parterze budynku znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnosciami. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm szerokości. Ułatwiona jest komunikacja z głównego wejścia do części biurowej domu kultury dla ww. osób, seniorów i osób mających problem z poruszaniem się.

Tablice informacyjne w budynku nie są wyposażone w tekst w  alfabetem Braille'a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jesli jesteś osobą niewidomą. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem brak jest możliwości wydzielenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek  świetlicy wiejskiej w Beszycach i budynek świetlicy wiejskiej w Dmosicach są częściowo przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością. Bezpośrednio przed drzwiami do budynków znajdują się utwardzone dojścia (podesty). W budynkach nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm szerokości. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnej, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnyością.